Avainsana: työelämä

Työyhteisön konfliktit tarjoavat mahdollisuuden oppimiseen

Työpaikan kiristyneen tunnelman aistii jo ulkopuolinen. Yksi työntekijöistä marssittaa työyhteisöä oman pillinsä mukaan. Kun hänellä on huolia ja voi huonosti, myös kollegat voivat huonosti. Työntekijät kyräilevät toisiaan ja tekevät työnsä painostavan hiljaisuuden vallitessa.

Esimies on väsynyt tulehtuneeseen ilmapiiriin. Keskusteluyhteys työntekijöiden ja esimiehen välillä on katkennut kokonaan.

Esimies kokee kuluttaneensa voimavaransa loppuun tilanteen ratkaisemiseksi. On vain hetken kysymys, milloin työpaikalla räjähtää, ja työtekijöitä alkaa ravistella sairauslomien aalto.

Kukapa meistä ei tunnistaisi ristiriitaa omalta työpaikaltaan. Edellä mainittu esimerkki on yksi sellainen. Konfliktit ovat normaaleja. Yksikään työyhteisö ei ole täysin suojassa ongelmilta.

Konfliktit lähtevät liikkeelle selän takana puhumisesta, epäasiallisesta puhetyylistä, johtamis- ja toimintavallan väärin käyttämisestä, toisen epäasiallisesta arvostelusta, ei tervehditä, käännetään selkä toiselle, ei osata ottaa asioita asiallisesti puheeksi, ei kuunnella eikä oteta katsekontaktia. Kaikki ovat pieniä asioita, mutta jos niihin ei puututa, lopputulos on selvä.

Tärkeää siis on, miten ongelmatilanteet käsitellään työpaikalla. Jokainen ratkaistu ristiriita ja pattitilanne lisää työntekijöiden ja koko työyhteisön hyvinvointia, työssäjaksamista – ja tulosta.

Työyhteisösovittelu tarjoaa sovulle turvallisen maaperän.

Työntekijän turha sairauspäivä on työnantajalle kallis

Suomalaiset työntekijät ovat tutkimusten mukaan poissa töistä sairausloman vuoksi keskimäärin 5-7 työpäivää vuodessa. Työnantajalle työntekijän sairastaminen ei ole kuitenkaan ihan ilmaista.

On laskettu, että yhden sairauspäivän hinta on noin 350 euroa. 10 hengen työpaikalla summa tekee 24 500 euroa vuodessa. Jos työnantaja pystyy minimoimaan omalla toiminnallaan sairauspoissaolot, keinoja kannattaa käyttää.

Työantajalla on työyhteisöjen hyvinvointia ohjaavan työturvallisuuslain mukaan velvollisuus puuttua työpaikan ongelmatilanteisiin. Myös työntekijää velvoitetaan asialliseen käyttäytymiseen työpaikalla. Aina työnantajan tai työyhteisön omat resurssit eivät kuitenkaan riitä. Silloin apuna kannattaa käyttää työyhteisösovittelua.

Työyhteisösovittelu mukaan arkiseen työkalupakkiin

Työyhteisösovittelun yllä leijuu yhä turhan mystinen leima. Sovittelua käytetään usein äärimmäisenä apukeinona tai sen olemassa olosta ei edes tiedetä. Ulkopuolinen sovittelija kutsutaan työpaikalle hätiin yleensä vasta, kun kaikki muut keinot on käytetty, ja ongelma on paisunut kriisiksi asti.

Työyhteisön konflikti tarjoaa mahdollisuuden oppimiseen ja parhaimmillaan puolueeton sovittelija mahdollistaa sen, että ihmiset kykenevät puhumaan toisilleen.

Jos minulla olisi voima ja mahti, ujuttaisin sovittelun työkaluksi jokaisen työyhteisön arkiseen työkalupakkiin. Mitä nopeammin työpaikoilla tartutaan ongelmiin ja etsitään niihin yhdessä ratkaisukeinoja, sitä joutuimmin työpaikalla päästään takaisin tuottavampaan ja hyvinvoivaan työarkeen.

RIIDOISTA RATKAISUIHIN -koulutuspäivä työyhteisöille

Palvelutarjonnastani löytyy ”Riidoista ratkaisuihin” -koulutuspäivä. Tämä kokopäivän koulutus tarjoaa osallistujille yksinkertaisia keinoja työyhteisön konfliktien ja ristiriitatilanteiden ratkaisuun.
Koulutus on suunnattu esihenkilöille, HR -päälliköille, työnantajille ja työntekijöille. Teen myös yritys- tai organisaatiokohtaisia koulutuspäiviä koko henkilöstölle.
Päivän aikana paneudutaan hankalien tilanteiden kohtaamiseen, puheeksi ottamiseen, vuorovaikutukseen konfliktin aikana sekä saadaan muutamia yksinkertaisia keinoja arjen ristiriitatilanteiden ratkaisemiseen. Koulutuspäivä on osallistava ja menetelmiä harjoitellaan yhdessä, jotta ne on helpompi viedä käytäntöön, kun tarve vaatii.
Koulutus on tilattavissa suoraan minulta ja keväällä 2022 tulen järjestämään myös avoimen koulutuspäivän aiheen tiimoilta.

Työyhteisösovittelussa kuullaan kaikkia osapuolia

Työyhteisösovittelu on prosessi, jolla on selkeä alku ja loppu. Yleensä sovittelu vie aikaa työyhteisön koosta ja työpaikan aikatauluista riippuen muutamasta viikosta pariin kuukauteen.  Sovitteluprossin tavoitteena on aina tuoda työrauha työpaikalle sekä luoda parempaa työilmapiiriä.

Työyhteisösovittelussa työpaikalle kutsutaan työyhteisön ulkopuolinen sovittelun ammattilainen. Joissain työpaikoissa on myös sisäisesti koulutettuja työyhteisösovittelijoita. Sovittelija on eräänlainen pattitilanteiden kapellimestari, jonka tehtävänä on pitää sovitteluprosessin langat käsissä ja huolehtia siitä, että kaikki tulevat tasapuolisesti kohdelluiksi ja kuulluksi.

Tärkeää on oivaltaa, että sovittelussa ei etsitä riidan tai konfliktin aiheuttaneita syyllisiä, eikä sovittelun aikana langeteta kenellekään tuomioita.

Olennaista myös on ymmärtää, että sovittelija ei tule työpaikalle kertomaan, miten asiat tulee hoitaa. Työyhteisö itse ratkaisee käsiteltävän ongelman, ja etsii siihen keinot.

Tavoitteena on, että lopputulos on sellainen, johon jokainen työyhteisön jäsen voi sitoutua.

Jokainen työntekijä on aina ammattilainen omassa työssään. Työn tekemiseen liittyy kuitenkin vastuu. Vähintä, mitä työantaja voi omalta työntekijältä olettaa, on yhteisten pelisääntöjen noudattamista.

Työyhteisösovittelu pähkinänkuoressa

 1. Sovittelun käynnistämiseen liittyvä infotilaisuus (noin 1 tunti)

Työpaikalla toteutetaan noin tunnin mittainen infotilaisuus, jossa sovittelija esittäytyy ja kertoo tulevasta sovitteluprosessista, sen etenemisestä ja aikataulusta.

 1. Yksilötapaamiset (noin 1 tunti/henkilö)

Sovittelija tapaa jokaisen sovitteluun osallistujan kanssa yksitellen ja keskustelee heidän kanssaan noin tunnin ajan luottamuksellisesti.

 1. Yhteistapaaminen (noin 4 tuntia – 1 päivä)

Sovittelija ja sovitteluun osallistuneet tapaavat yhdessä. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on mahdollisuus puhua ja ottaa kantaa. Yhteistapaamisen tavoitteena on kirjallinen sopimus, jonka kaikki osalliset allekirjoittavat. Mikäli sopimusta ja sovintoa ei synny, on työnantajalla velvollisuus ja mahdollisuus ryhtyä muihin tarvittaviin toimenpiteisiin.

 1. Seuranta (1,5 – 3 tuntia)

Sovittelija ja osapuolet tapaavat yhteisesti sovittuna aikana. Tapaamisessa tsekataan, missä mennään, miten sovinnossa on onnistuttu, ja mikäli sovinto kaipaa vielä viilausta, käsitellään asiaa yhdessä.

Suomen sovittelufoorumi ry määrittelee sovittelun näin:

”Sovittelu on vapaaehtoinen konfliktinhallintamenetelmä, jossa puolueeton ulkopuolinen henkilö, sovittelija, auttaa riidan osapuolia erityisen sovittelumenettelyn avulla löytämään molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Sovittelija ei ratkaise osapuolten ongelmaa vaan toimii sovinnon mahdollistajana (fasilitaattorina). Sovittelija ohjaa prosessia, jonka lopputuloksena asianosaiset itse löytävät ratkaisun. Hän ei ole passiivinen vetäytyjä vaan aktiivinen kuuntelija. Sovittelija sallii myös tunteiden käsittelyn, moraalisen pohdinnan ja arvokeskustelun. Sovittelija ei tuomitse, mutta huolehtii kuitenkin siitä, että sopimus on osapuolille kohtuullinen. Sovittelu on tulevaisuuteen suuntautuvaa sosiaalista toimintaa, jolla aktiivisesti etsitään pysyviä myönteisiä ratkaisuja. Sovittelu on oppimisprosessi.” Suomen sovittelufoorumi

Myös työsuojelulaki ottaa kantaa ristiriitoihin ja konflikteihin työpaikalla. Laki ohjaa paitsi työnantajan myös työntekijän oikeuksia ja vastauuta työpaikalla seuraavasti:

 • Työnantajan tulee pyrkiä poistamaan häirinnän mahdollisuus erilaisilla järjestelyillä sekä antaa työntekijöille opetusta ja ohjausta (ttl 28§)
 • Työturvallisuuslaissa painotetaan, että ongelmia ei voida ehkäistä pelkästään työnantajan yksipuolisesti toteutettavissa olevin keinoin, vaan se on koko työyhteisön asia (ttl 18§ 3 mom)
 • Työturvallisuuslain 18§ 2 mom: työntekijän velvoitteena on huolehtia käytettävissään olevin keinoin niin omasta kuin myös muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä
 • Työturvallisuuslain 18§ 3 mom velvoittaa työntekijän välttämään pykälässä tarkemmin määriteltyä häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua. Säännös sisältää, että työntekijän on myös osallistuttava niihin työnantajan käyttöön ottamiin toimenpiteisiin, joilla kyseinen epäasiallinen kohtelu on tarkoitus saada loppumaan.

Jos teidän työyhteisössä on pitkittynyt pattitilanne – Olkaa yhteydessä – Rakennetaan sopua yhteistyössä.

Sari Hämäläinen,
työyhteisökouluttaja, valmentaja, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija ja työnohjaaja.

Sydäntäni lähellä on ihmisten ja työpaikkojen toimiva arki. Työssäni valmentajana, ongelmien sovittelijana sekä henkilöstön ja johdon sparraajana oivallutan ja autan asiakkaitani löytämään ratkaisuja työelämän ja arjen haastaviin tilanteisiin. Tavoitteenani on ylläpitää hyvää, reilua ja tuloksellista työilmapiiriä sekä yksilön työssä jaksamista.

huono työilmapiiri, työelämä, työssä jaksaminen, Työyhteisösovittelu

Toimiva arki® -valmennus: yhdeksän päivää vain sinulle itsellesi

Kuvio on lopulta hyvin yksinkertainen: jos emme voi hyvin, emme ole hyvää seuraa missään emmekä oikeastaan kenellekään, vähiten itsellemme. Itsensä johtamisen taitoja tarvitaan niin töissä, kotona kuin vapaa-ajallakin.

Toimiva arki® – itsensä johtamisen valmennus on yhdeksän päivän mittainen koulutuskokonaisuus, joka lupaa tehdä arjestasi toimivamman. Lupaus on suuri. Jos kuitenkin etsit muutosta tai uusia käytänteitä arkesi muokkaamiseksi, Toimiva arki mahdollistaa sen sinulle.

Yhdeksän vaihtuvaa teemaa takaavat monipuolisen valmennuksen

Toimiva arki® -valmennuskokonaisuus koostuu yhdeksästä lähipäivästä, joista jokaisella on vaihtuva teema. Teemat ovat seuraavat:

 1. Startti toimivampaan arkeen: arjen sanoittaminen, arki juuri nyt, stressin hallinta.
 2. Vahvempi itsetuntemus: omien vahvuuksien tunnistaminen ja sanottaminen, enneagrammityypit, kanssaihmisten vahvuuksien tunnistaminen ja niiden ymmärtäminen oman arjen osalta.
 3. Arvokas ajankäyttö: arvot ja ajan käyttäminen, ajankäytön arvottaminen ja suunnitteleminen.
 4. Tietoinen tulevaisuus: voimanlähteet, kiitollisuuden tunnistaminen, positiivisen palautteen vastaanottaminen sekä tulevaisuuteen suuntaaminen tavoite-/unelmakartan avulla.
 5. Tuumasta toimeen: omat uskomukset ja oman pään sisäiset tarinat sekä niiden aiheuttamat rajoitukset, tavoitteiden asettaminen ja tavoitesuunnitelman laatiminen.
 6. Ongelmista ratkaisuihin: ongelmien ja konfliktien kohtaaminen omassa arjessa ja niihin reagoiminen, tuloksellisen kehittämisen kehä, omien uskomusten uudelleenmäärittely.
 7. Muiden ymmärtäminen: vuorovaikutus ja erilaiset vuorovaikutustyypit, ihmisten ymmärtäminen.
 8. Merkityksellinen arki: oman elämän jana ja kokemuksista oppiminen, oman arjen vuosikello, arjen motivaattorit ja niihin satsaaminen.
 9. Toimiva arki: onnellisuus, kahdeksan valmennuskerran kohokohdat ja kertaus, yhteinen päätöshetki ja kiitossanat.

Yhdeksän konkreettista hyötyä, jotka muuttavat arkesi

Toimiva arki® -valmennuksesta osallistuja saa:

 • konkreettisia työkaluja, joita testataan ja kokeillaan omassa arjessa jokaisen valmennuspäivän jälkeen ennen seuraavaa kokoontumiskertaa
 • Toimiva arki -valmennuskirjasen, johon kirjaat omia havaintoja ja muistiinpanoja sekä teet tehtäviä valmennuspäivien aikana
 • yhdeksän kokonaista päivää aikaa miettiä omaa elämääsi: sitä, mitä elämältäsi jatkossa haluat ja mihin haluat arjessasi keskittyä
 • itse tehdyn tavoite-/unelmakartan
 • luottamuksellisen yhteisön, jonka kanssa on turvallista jakaa omia, valmennuksen aikana heränneitä ajatuksia, haasteita ja oivalluksia
 • lukuisia rentoutukseen ja mielen rauhoittamiseen liittyviä vinkkejä ja menetelmiä
 • runsaasti uutta ajateltavaa ja pohdittavaa
 • inspiroivan ja kannustavan valmentajan
 • hyviä ystäviä
 • voimaantuneen ja energisen olotilan jo ensimmäisen kokoontumiskerran jälkeen.

Valmennuspäivien kulmakivi on ryhmän tuki ja henki sekä ammattitaitoinen valmentaja

Toimiva arki® -valmennuspäivät koostuvat alustuksista aiheeseen, tehtävien tekemisestä, joista valtaosa tehdään joko yksin tai pareittain, keskusteluista ja vuorovaikutuksesta sekä erilaisista rentoutusharjoituksista.

Olennaista Toimiva arki® -valmennuksessa ryhmän tuki. Ryhmän kokoonpano säilyy koko valmennuksen ajan samana. Se mahdollistaa luottamuksellisen ja turvallisen ilmapiirin.

Valmennuspäiville tyypillistä on, että niiden aikana nauretaan, jaetaan arjessa koettuja haasteita, opitaan toinen toisiltamme ja itketään niin ilosta kuin surustakin. Ryhmässä luodaan usein myös valmennuksen jälkeiseen arkeen ulottuvia ystävyyssuhteita.

 

Tämä kirjoitus on toinen osa kolmiosaisen Toimiva arki® -valmennuksen artikkelisarjasta. 

Toimiva arki -valmennuksen taustoista pääset lukemaan TÄSTÄ

Valmennukseen osallistuvien tarinoita voit lukea TÄSTÄ
Lisää Toimiva arki -valmennuskokonaisuudesta ja seuraavista alkavista ryhmistä löydät kootusti TÄSTÄ

Toimiva arki®-valmennus sopii erittäin hyvin myös työpaikalla järjestettäväksi henkilöstön täydennyskoulutukseksi. Työyhteisö hyötyy valmennuksesta monin tavoin. Valmennuskokonaisuus lisää työssä jaksamista, työviihtyvyyttä ja tuloksellisuutta. Se edesauttaa vuorovaikutuksen sujuvuutta, ja myös sairauspoissaolot vähenevät.

Työpaikalla Toimiva arki® -valmennus on mahdollista ostaa esimerkiksi yhden yksikön tai koko työyhteisön yhteiseksi koulutukseksi. Jokainen työpaikalla toteutettava valmennuskokonaisuus toteutetaan Toimiva arki -konseptilla sopimuksen mukaan.

Sari Hämäläinen,
työyhteisökouluttaja, valmentaja, ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelija ja työnohjaaja.

Sydäntäni lähellä on ihmisten ja työpaikkojen toimiva arki. Työssäni valmentajana, ongelmien sovittelijana sekä henkilöstön ja johdon sparraajana oivallutan ja autan asiakkaitani löytämään ratkaisuja työelämän ja arjen haastaviin tilanteisiin. Tavoitteenani on ylläpitää hyvää, reilua ja tuloksellista työilmapiiriä sekä yksilön työssä jaksamista.

itsensä johtaminen, itsetuntemus, Toimiva arki, työelämä, työhyvinvointi, työssä jaksaminen, valmennus, vuorovaikutustaidot

Tekis muuten hyvää sullekin!

Olin ystävän kutsumana eräässä yritystapahtumassa viikko sitten. Satuin seisomaan pienen, viiden hengen ryhmän vieressä. Huomioni heihin heräsi, kun kuulin yhden miehen toteavan ääneen: ”Vain tyhmät tarvitsevat itsensä johtamista, kyllähän kaikki viisaat sen taidon osaa.”

Kaikki minut tuntevat voivat kuvitella, että tämä herätti minussa ”pientä kiukkua”.

Mutta sen verran olen itseni johtamista opetellut, että maltoin itseni. Kiinnitin huomiota, kuinka muut neljä henkilö nyökkäilivät mutta eivät sanoneet mitään. Kolmella henkilöllä, tämä mies mukaan lukien, oli kännykkä kädessä ja samalla he selailivat omaa puhelintaan. Jälkeenpäin kuulin, että mies on esimiesasemassa. Sen verran halusin selvittää hänen taustaa, utelias kun olen. Toivon, että hän on hyvä ja kannustava esimies.

Kuten sanoin, en tiedä keskustelun taustaa, enkä tiedä, vaikka olisivat puhelimilla jakaneet yhteystietojaan toisille. Tein vain omia oletuksia ja mielessäni todellakin paheksuin tuota ajatusta. En myöskään lähtenyt mukaan keskusteluun vaan koin parhaakseni siirtyä toiseen paikkaan. Sen verran tuo kuitenkin jäi mieleen, että innostuin tähän kirjoittamiseen.

Tammikuussa olin pitämässä ajanhallinnan ja itsensä johtamisen valmennuspäivää eräässä organisaatiossa. Osallistujat olivat johdon sihteereitä ja assistentteja, pääosa naisia ja pari miestä. Päivä tarjosi yksinkertaisia keinoja oman arjen ja ajan hallintaan. Osallistujat olivat äärimmäisen kiitollisia siitä, että näiden asioiden ääreen pysähdyttiin.
Moni totesi, että tällaiseen ei työssä ole aikaa ollenkaan, vaikka hyöty olisi todella konkreettista.
Ja surullisen moni, ainakin 6 henkilöä 20 osallistujasta sanoi, että haluaisi vaihtaa työpaikkaa, vaikka työ itsessään oli mukavaa ja innostavaa. Kaikilla syy saama, jatkuva kiire, töiden kasaantuminen, työasiat kulkeutuvat kotiin, ainakin mielessä. Kannustava palaute ja kiitos tehdystä työstä oli olematonta.

Itsensä johtaminen liittyy hyvinkin arkisiin asioihin, kuten ajankäyttöön tai työn organisointiin sekä ihmissuhteisiin. Näiden parissa moni tuskaileekin.
Työ on organisoitunut yhä itseohjautuvampaan muotoon, niin yksilötasolla kuin tiimeissäkin. Työssä tarvitaan itsensä johtamisen valmiuksia. Mutta ne eivät synny itsestään. Aiheen ääreen on pysähdyttävä. Meidän, ihan jokaisen on tultava tietoiseksi siitä, miten reagoimme ja toimimme. Hyvän itsensä johtamisen taustalla on myös hyvä itsetuntemus, jonka kautta syntyy hyvä vuorovaikutus muiden kanssa.

Itsensä johtaminen on yksi tärkeimmistä taidoista, jonka avulla voidaan vaikuttaa omaan hyvinvointiin ja myös organisaation toimivuuteen.
Minun oma mielipiteeni on – ja olen sen myös omalla kohdallani kokenut, että itsensä johtamisen taidot on opittavissa ja niiden ylläpitäminen vaatii jatkuvaa huomiota.

Minä kutsun sinut mukaan Toimiva arki® – itsensä johtamisen valmennukseen.

Luvassa ei ole perinteinen lyhytkurssi tai nopeaa tekohengitystä arjen hallintaan.
Vaan kyseessä on riittävän pitkä kokonaisuus tuomaan selkeitä menetelmiä ja keinoja itsesi johtamiseen, omien oivallustesi kautta
.

Sinun tehtävä tässä on antaa itsellesi yksi päivä kuukaudessa, 9 kertaa.
Jos nyt heräsi paniikki sitoutumisesta 9 kertaan, ei hätää. Jos ensimmäisen kerran jälkeen tuntuu, että tämä ei toimi, annan sinulle vapauden lopettaa. Näin ei ole kenenkään kohdalla vielä käynyt. Jos nyt kiinnostuit mutta vielä mietit, että ei ole aikaa, niin juuri nyt on oikea hetki lähteä mukaan. Sillä uskallan luvata sinulle myös lisää aikaa.

Tämä valmennus on koettava. Se on antoisa, kokemuksellinen ja tuo hyödyn loppuelämään.
Uskallan sanoa tämän ja uskallan myös luvata rahat takaisin, mikäli valmennuskokonaisuuden jälkeen koet, että siitä ei ole ollut sinulle mitään hyötyä.
Tästä linkistä löydät lisätietoja.

Esimiehenä tai työnantajana voit myös tarjota tämän valmennuksen sinun avainhenkilöille. Haluathan, että he ovat työyhteisön hyviä tekijöitä jatkossakin? Kaikki työntekijät ovat yrityksen tai organisaation käyntikortteja. Hyvinvoiva työyhteisö vetää puoleensa asiakkaita!

Jos olisin antanut tuon alussa kertomani keskustelun vaikuttaa itseeni ja päästänyt miehen sanomisen ns. ihon alle, olisin voinut kertoa oman mielipiteeni ja todeta: ”Tekis muuten hyvää sullekin!”
Mutta voihan olla ja todellakin toivon, että tämä esimies on hyvä johtamaan itseään, sillä se on yksi parhaista esimiehen taidoista ja ehkäpä hän voi tarjota tämän valmennuksen työntekijöilleen.

Mikään ei muutu jos mitään ei muuta.
Näinhän se on.
Sari

itsensä johtaminen, Toimiva arki, työelämä, työssä jaksaminen, vuorovaikutustaidot

Palvelut työyhteisöille ja yksilöille

Ota yhteyttä

MASARI OY

Sari Hämäläinen

040 5342 999

sari.hamalainen (at) masari.fi

Jepuankatu 10, 04430 Järvenpää

Seuraa